สิ่งที่เราทำ

UN Photo / Pasqual Gorriz
กองกำลังรักษาสันติภาพของ UNIFIL กำลังเฝ้าดู "Blue Line" ซึ่งพรมแดนระหว่างอิสราเอลและเลบานอนจากพรมแดน Shebaa เลบานอนในปี 2012

รักษาความสงบและสันติภาพระหว่างประเทศ

องค์การสหประชาชาติมีผลบังคับใช้เมื่อปีพ. ศ. 2488 หลังจากการสลายตัวของสงครามโลกครั้งที่สองโดยมีภารกิจหลักคือการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ  สหประชาชาติดำเนินการโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง  ช่วยให้คู่ความขัดแย้งสร้างสันติภาพ  รักษาสันติภาพ;  และสร้างเงื่อนไขที่ช่วยให้สันติภาพในการรักษาและเจริญรุ่งเรือง  กิจกรรมเหล่านี้มักซ้อนทับกันและเสริมสร้างซึ่งกันและกันเพื่อให้มีประสิทธิภาพ  คณะมนตรีความมั่นคงมีหน้าที่หลักในการสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ  สมัชชาใหญ่และเลขาธิการมีบทบาทสำคัญและมีบทบาทสำคัญควบคู่ไปกับสำนักงานและหน่วยงานต่างๆในสหประชาชาติ

UN Photo / Riccardo Gangale
Gracia ชาวนาจากหมู่บ้าน Kipilat และสมาชิกคนสำคัญของชุมชนป่าใน Ainabkoi ประเทศเคนยาซึ่งเป็นผู้ปลูกต้นไม้ในปี 2012

การส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตั้งแต่เริ่มแรกในปีพ. ศ. 2488 หนึ่งในความสำคัญหลักขององค์การสหประชาชาติคือ "เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ปัญหาระหว่างประเทศอันเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมหรือมนุษยธรรมและในการพัฒนาและส่งเสริมการเคารพในสิทธิมนุษยชนและ เสรีภาพขั้นพื้นฐานของทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติเพศภาษาหรือศาสนา "การพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนยังคงเป็นส่วนสำคัญของสหประชาชาติ ความเข้าใจในการพัฒนาทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดหลายปีที่ผ่านมาและประเทศต่างๆได้เห็นพ้องกันว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งส่งเสริมความมั่งคั่งและโอกาสทางเศรษฐกิจสวัสดิการทางสังคมและการปกป้องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการปฏิบัติตาม ปรับปรุงชีวิตของผู้คนทั่วโลก

UN Photo / Fardin Waezi
นักเรียนที่โรงเรียนมัธยม Butkhak ในกรุงคาบูลประเทศอัฟกานิสถานพร้อมใจกันในวันสุดท้ายของ Global Action Week ซึ่งเป็นแคมเปญระหว่างประเทศสนับสนุนการศึกษาที่มีคุณภาพฟรีสำหรับทุกคน

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

El término "derechos humanos" fue mencionado siete veces en la carta fundacional de la ONU, por lo que la promoción y protección de los derechos humanos un propósito fundamental y el principio de la Organización de guía. En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos trajo los derechos humanos en el ámbito del derecho internacional. Desde entonces, la Organización ha protegido con diligencia los derechos humanos a través de instrumentos legales y sobre el terreno las actividades.

UN Photo/ICJ-CIJ
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) entrega su pedido en la solicitud de indicación de medidas provisionales presentada por Nicaragua el 11 de octubre de 2013 en el caso relativo a la construcción de una carretera en Costa Rica a lo largo del río San Juan (Nicaragua v. Costa Rica) .

DEFENDER EL DERECHO INTERNACIONAL

La Carta de la ONU, en su preámbulo, se estableció el objetivo: "crear condiciones bajo las cuales la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y otras fuentes del derecho internacional se pueden mantener". Desde entonces, el desarrollo y el respeto del derecho internacional ha sido una parte fundamental de la labor de la Organización. Este trabajo se lleva a cabo de muchas maneras - por cortes, tribunales, los tratados multilaterales - y por el Consejo de Seguridad, que puede aprobar las misiones de mantenimiento de la paz, imponer sanciones, o autorizar el uso de la fuerza cuando hay una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, si que lo considere necesario. Estos poderes que le confiere la Carta de las Naciones Unidas, que se considera un tratado internacional. Como tal, es un instrumento de derecho internacional, y los Estados Miembros de la ONU quedan vinculados por ella. La Carta de la ONU codifica los principios fundamentales de las relaciones internacionales, a partir de la igualdad soberana de los Estados a la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

UN Photo/Albert González Farran
Un niño tiene una comida en un centro de distribución de alimentos en el campo de Ruanda para las personas desplazadas internamente (PDI), cerca de Tawila, Darfur del Norte. Más de 8.000 mujeres y niños que viven en el campo de beneficio de los programas de nutrición dirigidos por el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

ENTREGAR AYUDA HUMANITARIA

หนึ่งในวัตถุประสงค์ขององค์การสหประชาชาติตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของตนคือ "เพื่อบรรลุความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ปัญหาระหว่างประเทศอันเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมหรือมนุษยธรรม" สหประชาชาติได้ทำครั้งแรกนี้ในสงครามโลกครั้งที่สองในทวีปยุโรปที่พังทลายซึ่งช่วยในการสร้างใหม่  ปัจจุบันองค์การเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศเรียกร้องการประสานงานการดำเนินงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านมนุษยธรรมอันเนื่องมาจากภัยพิบัติจากธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นในพื้นที่ที่เกินความสามารถในการอพยพของเจ้าหน้าที่ระดับชาติเท่านั้น

Drupal template developed by DPI Web Services Section

Original text